×

Izvještaji i planovi

2024.

Четрнаеста годишња (редовна) сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив четрнаесте годишње сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon Извјештај независног ревизора за 2023. годину
pdficon Извјештај о пословању за 2023. годину
pdficon Изјава о усклађености
pdficon Финансијски извјештај за 2023. годину
pdficon Ноте за 2023. годину
pdficon Одлука о покрићу губитка из 2023. године
pdficon План пословања за период 2024.-2026.
pdficon План инвестиција за период 2024.-2026.
pdficon Извјештај о раду Надзорног одбора за 2023. годину
pdficon Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2023. годину
pdficon Извјештај о уговорима са повезаним лицима у 2023.
pdficon Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа
pdficon Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима
pdficon Приједлози одлука

 2024.

Седамнаеста ванредна сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon План пословања за 2024. годину
pdficon План инвестиција за 2024. годину
pdficon Приједлог одлуке о усвајању Плана пословања за 2024.
pdficon Приједлог одлуке о усвајању Плана инвестиција за 2024.

2023.

Тринаеста годишња (редовна) сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив тринаесте годишње сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon Извјештај независног ревизора за 2022. годину-мишљење
pdficon Извјештај независног ревизора за 2022. годину-напомене
pdficon Извјештај о пословању за 2022. годину
pdficon Изјава о усклађености
pdficon Финансијски извјештај за 2022. годину
pdficon Ноте за 2022. годину
pdficon Одлука о расподјели добити из 2022. године
pdficon План пословања за период 2023.-2025.
pdficon План инвестиција за период 2023.-2025.
pdficon Извјештај о раду Надзорног одбора за 2022. годину
pdficon Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2022. годину
pdficon Извјештај о уговорима са повезаним лицима у 2022.
pdficon Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању предузећа
pdficon Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима
pdficon Приједлози одлука

2023.

Шеснаеста ванредна сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon План пословања за 2023. годину
pdficon План инвестиција за 2023. годину
pdficon Приједлог одлуке о усвајању Плана пословања за 2023.
pdficon Приједлог одлуке о усвајању Плана инвестиција за 2023.

 2022.

Дванаеста годишња сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив дванаесте годишње сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon Извјештај независног ревизора за 2021. годину
pdficon Извјештај о пословању за 2021. годину
pdficon Изјава о усклађености
pdficon Финансијски извјештај за 2021. годину
pdficon  Ноте за 2021. годину
pdficon Одлука о расподјели добити из 2021. године
pdficon План пословања за период 2022.-2024.
pdficon План инвестиција за период 2022.-2024.
pdficon Извјештај о уговорима са повезаним лицима у 2021.
pdficon Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2021. годину
pdficon Извјештај о раду Надзорног одбора за 2021. годину
pdficon Приједлози одлука

 Петнаеста ванредна сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са претходне сједнице Скупштине акционара
pdficon План пословања за 2022. годину
pdficon План инвестиција за 2022. годину
pdficon Приједлози одлука

2021.

Једанаеста годишња сједница Скупштина акционара АД "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив једанаесте годишње сједнице Скупштине акционара
pdficon Извјештај о раду Надзорног одбора за 2020. годину
pdficon Финансијски извјештај за 2020. годину
pdficon Изјава о усклађености
pdficon Извјештај о пословању за 2020. годину
pdficon  Извјештај о уговорима са повезаним правним лицима за 2020. годину
pdficon Извјештај независног ревизора за 2020. годину
pdficon Ноте за 2020. годину
pdficon Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2020. годину
pdficon Одлука о расподјели добити

 

Тринаеста ванредна сједница Скупштина акционара а.д. "Комуналац" Бијељина

pdficon Сазив тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
pdficon Записник са десете годишње сједнице Скупштине акционара
pdficon План пословања а.д. "Комуналац" Бијељина за 2021. годину
pdficon План пословања а.д. "Комуналац" Бијељина за период 2021.-2023. година
pdficon План инвестиција а.д. "Комуналац" Бијељина за 2021. годину
pdficon  План инвестиција а.д. "Комуналац" Бијељина за период 2021.-2023. година
pdficon Програм прикупљања и одвожења комуналног отпада за 2021. годину
pdficon Одлуке Надзорног одбора а.д. "Комуналац" Бијељина

 

2020.

pdficon Program odvoza otpada za 2020. godinu
pdficon Plan poslovanja za 2020. godinu
pdficon Izvještaj o poslovanju AD "Komunalac" Bijeljina za 2019. godinu
pdficon Plan investicija za 2020. godinu
pdficon Finansijski izvještaj AD "Komunalac" Bijeljina za 2019. godinu
pdficon Note - napomene uz Finansijski izvještaj za 2019. godinu
pdficon Finansijski izvještaj za 2019. godinu - APIF
pdficon Plan poslovanja za 2019-2021. godinu

2019.

pdficon Program odvoza otpada za 2019. godinu
pdficon Plan poslovanja za 2019. godinu
pdficon Izvještaj o poslovanju AD "Komunalac" Bijeljina za 2018. godinu
pdficon Plan investicija za 2019. godinu
pdficon Finansijski izvještaj AD "Komunalac" Bijeljina za 2018. godinu
pdficon Note - napomene uz Finansijski izvještaj za 2018. godinu
pdficon Finansijski izvještaj za 2018. godinu - APIF
pdficon Plan poslovanja za 2019-2021. godinu

2018.

Osma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

pdficon Dnevni red Skupštine akcionara
MS Word 2 icon Izvještaj o poslovanju AD "Komunalac" Bijeljina za 2017. godinu
pdficon Izjava o usklađenosti
pdficon Finansijski izvještaj AD "Komunalac" Bijeljina za 2017. godinu
pdficon Note - napomene uz Finansijski izvještaj za 2017. godinu
pdficon Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD "Komunalac" Bijeljina za 2017. godinu
pdficon Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu
pdficon Rebalans Plana investicija za 2018. godinu
pdficon Plan poslovanja za period 2018.-2020. godina
pdficon Plan investicija za period 2018. - 2020. godina
pdficon Izvještaj o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2017. godini
pdficon Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu
pdficon Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
pdficon Izvještaj o strukturi zaposlenih radnika u Društvu u periodu od 01.01.2016. do 25.01.2018. godine
pdficon Prilog uz Izvještaj o strukturi zaposlenih radnika
pdficon Program prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada za 2018. godinu
pdficon Prijedlozi odluka

2017.

Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

pdficon Dnevni red Skupštine akcionara
pdficon Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva
pdficon Izvještaj o izvršenoj reviziji FI AD "Komunalac" Bijeljina
pdficon Finansijski izvještaj AD "Komunalac" Bijeljina za 2016. godinu
pdficon Note - napomene uz Finansijski izvještaj za 2016. godinu
MS Word 2 icon Izvještaj o poslovanju AD "Komunalac" Bijeljina za 2016. godinu
pdficon Izjava o usklađenosti - 2016.
pdficon Plan poslovanja za 2017. godinu
pdficon  Plan poslovanja za period 2017 - 2019.
pdficon  Plan investicija za 2017. godinu
pdficon Plan investicija za period 2017 - 2019.
pdficon Izvještaj o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2016.
pdficon Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu
pdficon Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu
pdficon Prijedlozi odluka za sedmu godišnju sjednicu Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

2016.

Šesta godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

pdficon Dnevni red Skupštine akcionara 30.05.2016.
pdficon Izvještaj o izvršenoj reviziji
pdficon Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu
pdficon Plan poslovanja za 2016. godinu
pdficon Plan poslovanja za period 2016 - 2018. godina
pdficon Plan investicija za 2016. godinu
pdficon Plan investicija za period 2016 - 2018. godina
pdficon Izvještaj o radu Odbora za reviziju
pdficon Izvještaj o radu Nadzornog odbora
pdficon Izvještaj o strukturi zaposlenih radnika
pdficon Lica angažovana preko omladinske zadruge

2015.

Godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

pdficon Dnevni red Skupštine akcionara 25.06.2015.
pdficon Mišljenje eksternog revizora
MS-Word-2-icon Finansijski izvještaj Društva za 2014. godinu
MS-Word-2-icon Note - napomene uz finansijski izvještaj
MS-Word-2-icon Izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu
pdficon Izjava o usklađenosti
pdficon Plan poslovanja Društva za 2015. godinu
pdficon Plan poslovanja Društva za period 2015 - 2017. godina
pdficon Plan investicija Društva za 2015. godinu
pdficon Plan investicija Društva za period 2015 - 2017. godina

2014.

archive-icon Izjava o usklađenosti 2013
archive-icon Izvještaj o poslovanju 2013.
archive-icon Izvještaj o povezanim licima 2013.
archive-icon Note 2013.
archive-icon Plan investicija za 2014. godinu
archive-icon Plan investicija za period 2014. - 2016.
archive-icon Plan poslovanja za period 2014.-2016.
archive-icon Plan poslovanja za 2014. godinu
archive-icon Finansijski izvještaj za 2013. godinu
archive-icon Revizija za 2013. godinu 1.dio
archive-icon Revizija za 2013. godinu 2.dio

2013.

pdficon Godišnja sjednica Skupštine akcionara 2013.
pdficon Skupština akcionara 2013. - Saziv - dnevni red
pdficon 17. sjednica N.O.
pdficon Izvještaj o radu N.O. za 2012. godinu
pdficon Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2012. god.
archive-icon Dokumentacija za Skupštinu akcionara 2013
pdficon Finansijski izvještaj za 2012. godinu
archive-icon Revizija za 2012. godinu

2012.

pdficon Skupština akcionara 2012. - Dnevni red
pdficon Skupština akcionara 2012. - Zapisnik
pdficon Skupština akcionara 2012. - Odluke
TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co