×

Pokrivenost Grada Bijeljina odvozom čvrstog komunalnog otpada

Jedan od bitnih problema sa kojima se suočavaju građani Bijeljine, a samim time i Administrativna služba Grada Bijeljina, je problem nedovoljno uređenog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom.

Bijeljina je grad u konstantoj ekspanziji, pa je iz tog razloga problem neuređenog sistema upravljanja komunalnim otpadom izuzetno složen i slojevit.

Mnoštvo divljih deponija, veliki broj dijelova teritorije Grada nepokriven odvozom (posebno ruralni dijelovi), neredovno plaćanje usluga, problemi sa deponovanjem, nepostojanje plana za uvođenje sistema reciklaže su bili samo neki od razloga za pokretanje inicijative da se otpočne sa sistematskim rješavanjem navedenih problema.

Inicijativa je pokrenuta početkom 2012. godine od strane komunalnih preduzeća JP "EKO-DEP" (regionalna deponija) i AD "Komunalac" i Administrativne službe Grada Bijeljina, što je rezultiralo prilagođavanju zakonskih propisa potrebama Grada Bijeljina donošenjem Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina, br. 05/2013) dana 01.03.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, Zakonom o komunalnim djelatnostima RS i Zakonom o komunalnoj policiji RS.

Uzimajući u obzir da je najveći uzrok za stvaranje divljih deponija i za drugo nelegalno odlaganje otpada na teritoriji Grada Bijeljina upravo nepokrivenost odvoza otpada na cijeloj teritoriji, jedan od prvih koraka u uređenju sistema odvoza i deponovanja je bio usmjeren u pravcu pokrivanja svih urbanih i ruralnih dijelova Grada.

Pošto je AD "Komunalac" Bijeljina jedino preduzeće u Bijeljini koje ima kapacitet da pokrije odvozom komunalnog otpada toliko veliku površinu i toliki broj korisnika, u Odluci o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Bijeljina, br. 05/2013, član. 4 ) je definisano:

(1) Obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, na teritoriji Grada Bijeljina, je povjereno aktom o osnivanju Akcionarskom društvu "Komunalac" Bijeljina (u daljem tekstu: davalac komunalne usluge), kao javnom preduzeću koje je osnovano za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

(2) Davalac komunalne usluge može povjeriti drugom privrednom društvu ili preduzetniku, koje ispunjava zakonske uslove, poslove obavljanja komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada u skladu sa posebnim zakonom. Od 01.03.2013. godine AD "Komunalac" Bijeljina aktivno radi na pokrivanju teritorije Grada odvozom čvrstog komunalnog otpada kroz upotrebu svojih potencijala, ali i kroz sklapanjem ugovora sa privatnim preduzetnicima koji imaju licence za odvoz komunalnog otpada.

U periodu od 01.03. – 30.06.2013. godine, odvozom čvrstog komunalnog otpada od strane AD "Komunalac" su pokrivena sledeća mjesta: Grad Bijeljina, Brijesnica, Novi Dvorovi, Amajlije, Kovanluk, Batković, Mala Obarska, Ostojićevo, velika Obarska, Donje Crnjelovo, Gornje Crnjelovo, Gradac, Stupanj, Pučile, Ćiprovine, Suvo Polje, Hase, Donji Zagoni, Zagoni, Kovačići, Ljeljenča, Srednja Čađavica, Donja Čađavica, Gornja Čađavica, Gornji Dragaljevac, Srednji Dragaljevac, Donji Dragaljevac, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Donja Bukovica, Glavičorak, Piperci, Vršani, Novi, Patkovača, Ljeskovac, Glogovac, kojčinovac, Čardačine, Janja, Modran, Obrijež, Čengić, Banjica, Kacevac, Bjeloševac, Glavičice, Batar, Johovac i Ruhotina.

Naseljena mjesta koja nisu navedena su pokrivena odvozom komunalnog otpada koji vrše privata preduzeća kojima je AD "Komunalac" povjerio odvoz putem ugovora o podizvođačima usluge odvoza, a koji imaju dovoljan kapacitet za povjerene im poslove.

Cilj AD "Komunalac" Bijeljina, JP "EKODEP" Bijeljina i Administrativne službe Grada Bijeljina je da se do kraja 2013. odvozom čvrstog komunalnog otpada obuhvati cijelokupna teritorija Grada, odnosno da u sistem odvoza komunalnog otpada budu uključena sva pravna i fizička lica na teritoriji Grada Bijeljina.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co