×

Služba komunalnih usluga

U okviru Službe komunalnih usluga obavljaju se sljedeći poslovi:

  • Odvoz i deponovanje čvrstog otpada,
  • Prikupljanje reciklažnog otpada (papir, najlon i pet amabalaža),
  • Održavanje javno-prometnih površina i
  • Usluge specijalnim komunalnim vozilima.

Odvozom čvrstog otpada obuhvaćena su sva domaćinstva na području Grada Bijeljine. U suburbanim i ruralnim dijelovima se još uvijek vrši registracija korisnika. Otpad se redovno odvozi od preko 30500 domaćinstava i oko 1.900 pravnih lica, dok postoji manji broj korisnika kojima se odvoz komunalnog otpada vrši po pozivu.

Prema Programu odvoza čvrstog otpada, odvoz i deponovanje čvrstog otpada vrši se:

  • za domaćinstva u individualnim stambenim objektima, odvoz se vrši jednom sedmično;
  • za domaćinstva koja žive u stambenim zgradama, gdje se otpad odlaže u kontejnere, odvoz se vrši više puta nedeljno, a u užem gradskom području i dva puta dnevno;
  • za pravna lica odvoz se vrši jednom sedmično, a u užem području grada svakodnevno.

Od 01.07.2007. godine gazdovanje nad deponijom preuzelo je JP "EKO-DEP", tako da su troškovi deponovanja direktno uticali na poslovni rezultat Društva. Početna cijena deponovanja iznosila je 6,84 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog otpada, dok je od 01.01.2010. godine cijena znatno uvećana i iznosila je 20 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog otpada. Od 16.aprila 2011.godine cijena deponovanja je povećana za 25% i iznosi 25 KM bez PDV po jednoj toni čvrstog komunalnog otapada. Nakon povećanja cijene deponovanja, cijena usluga odvoza komunalnog otpada nije ekonomski opravdana, te je od 01.01.2010.godine za domaćinstva povećana za 20%, a za pravna lica od 01.01.2011.godine povećana u prosjeku za 30%.

Navedena povećanja cijene naših usluga su nedovoljna da pokriju visoke troškove deponovanja otpada.

Na poslovima odvoza komunalnog otpada je angažovano više od 20 specijalnih i drugih vozila za odvoz komunalnog otpada, a osim vozila za odvoz otpada, AD "Komunalac" Bijeljina u svom voznom parku sadrži i dva specijalizovana vozila "pauk", fekalne cisterne i cisterne za pranje ulica i zalivanje gradskog zelenila.

Specijalna vozila "pauk" angažovana su za potrebe Centra javne bezbijednosti Bijeljina, odjeljenja Saobraćajne policije, za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila, a povremeno se koristi i za pružanje usluga drugim fizičkim i pravnim licima.

Rad ovakvih vozila regulisan je posebnim Uputstvom, koje je donijelo MUP-a Republike Srpske.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co